Kostenbesparing = 1e winst


Download de algemene voorwaarden van Allnext.

Disclaimer

Deze website wordt beheerd door Allnext. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. Allnext neemt zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van deze website en maakt daarbij gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Desalniettemin kan Allnext niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Deze website wordt vanuit Nederland beheerd en Allnext staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Evenmin kan er gegarandeerd worden dat de website foutloos en/ of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website dat het gebruik van andere bezoekers stoort, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Deze door derden verstrekte informatie wordt door Allnext niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid en/ of actualiteit. Allnext wijst hieromtrent iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie gebruik maakt van de geboden informatie verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico.

Intellectuele eigendomsrechten

De merken die gepresenteerd worden op deze website zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van Allnext of van derden en mogen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van die merken, niet gebruikt worden. Ook de overige op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten en grafisch materiaal) mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker, houder en/of rechthebbende niet worden overgenomen, vermenigvuldigd of op welke wijze dan ook gedistribueerd of openbaar gemaakt.

Online communicatie

Correspondentie die u naar Allnext verzendt via e-mail kunnen onderschept of op andere wijze gemanipuleerd worden. Allnext adviseert u om geen gevoelige informatie via e-mail naar Allnext te verzenden. Indien u ervoor kiest berichten via e-mail naar Allnext te verzenden, aanvaardt u het risico dat deze berichten mogelijk onderschept of op andere wijze gemanipuleerd kunnen worden door derden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Allnext aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder anderen wat betreft:

  • Defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website;
  • De informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld;
  • Het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of via e-mail naar Allnext wordt verzonden of aan u wordt gezonden;
  • Het verlies van gegevens;
  • Downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld;
  • Aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.
  • De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Allnext.

Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen

Allnext behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze Disclaimer geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.